Любопитно

При извънредна обстановка подсъдимият ще може да участва в съдебно дело чрез видеоконферентна връзка

П ри извънредна обстановка, военно положение, бедствие, епидемия подсъдимият ще може да участва в съдебно дело чрез видеоконферентна връзка, гласува на първо четене парламентът с промени в Гражданския процесуален кодекс /ГПК/, внесени от Министерския съвет. Това ще става след писмено искане на неговия защитник и по преценка на съда.

Прецизират се правилата за провеждане на видеоконферентни съдебни заседания при вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ в досъдебното производство. Урежда се също призоваването и уведомяването по електронен път на пострадалия и на участниците в процеса.

Целта на предложените изменения в ГПК е да се въведе електронното правосъдие и да се уреди упражняване на процесуални права в електронна форма, единната информационна система на съдилищата, както и функционалностите на Единния портал за електронно правосъдие, съгласно Закона за съдебната власт, посочва в мотивите си вносителят.

Порталът ще бъде достъпен след първоначална регистрация, като участниците в съдебното производство ще могат да получават електронни съобщения, призовки и книжа, вкл. да бъдат уведомявани за определени процесуални действия.

Предвижда се връчване само на електронен адрес на кредитни и финансови институции, вкл. на тези, извършващи събиране на вземания срещу потребители, на застрахователни и презастрахователни дружества, на търговци, извършващи доставка на енергия и газ или предоставящи пощенски, електронни, съобщителни, водоснабдителни или канализационни услуги, на нотариуси и частни съдебни изпълнители, на държавни учреждения и общини.

Депутатите гласуваха връчването на съобщения, призовки и книжа на адвокат да се осъществява посредством Единния портал за електронно правосъдие, като се създава задължение за адвоката за регистрация и поддържане на профил в портала.

Прецизира се и уредбата за заплащане на такси и други задължения към съда.

С промените в Наказателно-процесуалния кодекс се регламентира изготвянето на съдебните актове в електронна форма, създаването на електронен документ в единната информационна система на съдилищата и удостоверяването му с квалифициран електронен подпис.

НС записа, че участниците в процеса ще могат да правят искания, бележки и възражения, както и да обжалват актовете на съда, по електронен път.
Променя се и Законът за здравето, като се прецизират процедурите по задължително настаняване и лечение, предоставя се възможност на лицето, чието настаняване се иска, да може да участва в делото и чрез видеоконференция, като тази процедура ще се извършва единствено когато здравословното състояние на лицето не позволява да се яви на съдебното заседание, както и при обявено извънредно положение, военно положение, бедствие, епидемия или други форсмажорни обстоятелства.

БСП е за електронно правосъдие, но ще гласуваме „въздържал се“, защото някои от нормите, вместо да решат проблемите с бързината на правосъдието, ще създадат нови, обяви Смиляна Нитова. Между двете четения от левицата ще внесат свои предложения.