Днес

Освен с глоба незаконната сеч и дребното хулиганство ще се наказват и с труд

Когато се определя къде да работят нарушителите, ще се отчитат трудовите им умения, квалификацията и работоспособността.

© Велко Ангелов

Когато се определя къде да работят нарушителите, ще се отчитат трудовите им умения, квалификацията и работоспособността.

Безвъзмездният труд в полза на обществото ще полагат наказани за системно дребно хулиганство и за незаконна сеч. Това реши парламентът на второ четенеq като прие промени в Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН). Те ще влязат в сила една година след обнародването им в Държавен вестник.

С промените безвъзмездният труд в полза на обществото става административно наказание наред с общественото порицание, глобата и лишаването от право да се упражнява определена професия. Паралелно с безвъзмездната работа ще може да се налагат и други наказания.

Депутатите приеха продължителността на безвъзмездния труд да бъде не по-малко от 40 часа и не повече от 200 часа годишно за не повече от две последователни години. Предвижда се наказанията да се изпълняват от пробационната служба по настоящ адрес на наказания. Безвъзмезден труд ще се полага на обекти на държавното предприятие „Фонд затворно дело“ и на такива, утвърдени от съответния пробационен съвет, но не и в частни фирми. Когато се определя къде да работят нарушителите, ще се отчитат трудовите им умения, квалификацията и работоспособността.

Предвидено е да се възлага работа до три часа дневно в извънработно време или за пълен работен ден в един от празничните или почивните дни, ако нарушителят работи на трудов договор. По време на платения годишен отпуск или ако наказаният е безработен, може да му бъде възложена работа за не повече от 56 часа месечно при спазване разпоредбите на Кодекса на труда.

От парламентарната трибуна Искрен Веселинов аргументира позицията на „Обединените патриоти“, но дебат или обсъждане на темата не последва.

Депутатите приеха предложенията, обаче отхвърлиха друго – при повторно или системно нарушение на обществения ред, да бъде постановяван арест до 25 денонощия в поделенията на МВР.

Възможност за споразумение и 20% отстъпка, ако не обжалваш

Парламентът прие и друга поправка, която дава възможност за сключване на споразумение при административно нарушение, но не за всички случаи. Споразумение не може да има:

  1. за повторно извършено нарушение;
  2. за нарушение, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на акт, с който на нарушителя е наложено административно наказание, или е издадено предупреждение за нарушение от същия вид;
  3. в случай че деянието, за което е съставен акт за установяване на административно нарушение, съставлява престъпление; споразумение се допуска, в случай че производството пред наказващия орган е образувано по реда на чл. 36, ал. 2;
  4. когато признанието на нарушителя не се подкрепя от събраните доказателства по преписката.

Предвижда се и отстъпка като бонус за нарушителя в случай на споразумение, с която санкцията може да падне под минимума.

„Наказващият орган определя глобата в размер на 70 на сто от минимума или от точно определения размер, предвиден за извършеното нарушение, а когато в закона не е предвиден минимум, наказващият орган определя размера на глобата в размер, не повече от 70 на сто от половината от максимума“.

Ако нарушителят реши да не обжалва глобата и я плати в 14-дневен срок от връчването на наказателното постановление, ще дължи 80 на сто от размера ѝ. Тази отстъпка от 20% ще важи и за имуществените санкции.