Политика

Държавата ще ни учи как да харчимНивото на финансова грамотност у нас било ниско, особено при млади и възрастни

Младите хора у нас и възрастните са най-слабо финансово грамотни, а собствениците на малък и среден бизнес са с най-високи резултати. Нивото на базови познания обаче е ниско – 58%, и е под средната за ЕС. Затова финансовата грамотност трябва да се повиши за всички.Това е записано в национална стратегия с обхват до 2025 г.

Ще се разработи безплатно образователно съдържание. Приоритет ще е създаването на платформа или портал за финансова грамотност с помощ от международни институции и организации. Информационни кампании също са включени.

Според стратегията е важно младото поколение да може да управлява парите си във време, което ще е по-нестабилно и с по-сложна финансова среда. Затова трябва да се засили този тип образование в училищата и университетите. Възможни подходи във вузовете са да се канят лектори, експерти, да има стажове. Теми за личните финанси трябва да се засягат и в предучилищното образование.

Ниската финансова грамотност води до по-лошо качество на живот, се посочва в стратегията. Затова друг приоритет за обучение са групите в неравностойно положение. Социалното министерство ще създаде безплатен инструмент за оценка на основни финансови знания и умения в управлението на личните финанси, семейния бюджет, данъците, социалното осигуряване, пенсионните фондове, застраховането и банкирането. Ще се насърчава включването на безработни в обучения по професионални направления “Финанси, банково и застрахователно дело” и “Счетоводство и данъчно облагане”. Възрастните хора ще се насочват да използват интернет и наличните там възможности за обучение.

Институции като Министерството на финансите, данъчните, Комисията за финансов надзор вече заделяли ресурси за тези задачи, както и много финансови институции.

За изпълнението на стратегията ще се разчита и на публично-частни партньорства, на неправителствени организации и европейски програми. Ще бъде сформирана междуведомствена група, която ще отчита на всеки 6 месеца напредъка по стратегията.