Политика

Над 880 млн. евро за агропроекти до 2022 г.България ще разполага с над 880 млн. евро по Програмата за развитие на селските райони през следващите 2 г., съобщи в понеделник земеделското министерство. Това стана възможно след като Европейският парламент одобри окончателно т.нар. преходен регламент. Той е публикуван в броя от 28 декември на официалния вестник на ЕС.

До 2022 г. държавите-членки на ЕС ще продължават да прилагат настоящите правила на Общата селскостопанска политика за директните плащания и мерките по Програмата за развитие на селските райони. По този начин няма да има прекъсване на плащанията към земеделските стопани, докато влязат в сила новите регламенти за ОСП. През целия преходен период, държавите ще имат възможност да финансират своите удължени Програми за развитие на селските райони със съответните бюджетни средства за 2021 г. и 2022 г. За България тези пари са в размер на над 680 млн. евро, които могат да бъдат използвани чрез инвестиционните и компенсаторни мерки по ПРСР. Част от парите ще бъдат заделени за обезпечаване на вече поети ангажименти по мярка 11 „Биологично земеделие“ по ПРСР 2014-2020 г. Освен това ще бъдат използвани средства и за поемане на нови ангажименти по мярката, тъй като биологичното земеделие е сред водещите приоритети за страната ни.Българското земеделие ще получи и още 200 млн. евро чрез изпълнението на различни мерки по ПРСР. Такава възможност дава инструментът “Следващо поколение ЕС”, който е част от Плана за възстановяване на ЕС от кризата, предизвикана от COVID-19.

В преходния период ще продължи прилагането и на схемите за преходна национална помощ, като се запазват същите параметри, условия и бюджети за подпомагане, прилагани през 2020 г. С преходния регламент се продължава възможността и за обвързаното с производството подпомагане на приоритетни и чувствителни сектори в земеделието.