Политика

Над 100 млн. европейци ще получат диагноза рак през следващите 25 годиниС бюджет от 4 млрд. евро новият Eвропейски план за борба с рака ще работи за превенция на риска и ранна диагностика

Обръщане на тенденцията по отношение на раковите заболявания – с това се ангажира Европейският план за борба с рака. Той е и още един елемент за изграждането на силен Европейски здравен съюз и по-сигурен, по-добре подготвен и по-устойчив ЕС.През 2020 г. в Европейския съюз 2,7 млн. души са били диагностицирани с раково заболяване, а други 1,3 млн. души са починали в резултат на болестта, включително над 2000 млади хора.

Освен че причинява тежки физически и емоционални страдания на пациентите и хората около тях, това заболяване представлява сериозна тежест за здравните системи, икономиката и обществото. Общата стойност на икономическите последици от раковите заболявания в Европа се оценява на над 100 млрд. евро годишно.

В Европа живее една десета от световното население и на нея се падат една четвърт от раковите заболявания в света. Очаква се до 2035 г. случаите на онкологични заболявания да се увеличат с почти 25%, което

ще направи болестта основна

причина за смърт в ЕС

Тези данни подчертават необходимостта ЕС да засили работата си в областта на рака с конкретни политики. Освен това пандемията от COVID-19 се отрази сериозно върху грижите за раково болните, като доведе до нарушения в профилактиката и лечението и до забавяне на диагностицирането, а също така засегна достъпа до лекарства.

Със създаването през септември 2020 г. на нова Специална комисия за борба с рака (BECA) на Европейския парламент се подчерта значението на борбата със заболяването за бъдещето на ЕС. Очаква се над 100 милиона европейци да бъдат диагностицирани с рак през следващите 25 години. “Ангажирането на евродепутатите в създаването на обща рамка за лечение на рак е израз на нашата солидарност, но и на нашата отговорност за благосъстоянието на европейците. Трябва да подкрепяме изследователи, лекари, медицински сестри, социални работници и да предоставяме реална помощ на пациенти, борещи се с рака, и тези, които са се възстановили от него”, пише председателят на BECA Бартош Арлукович.

“Следващите 12 месеца ще бъдат посветени на изготвянето на набор от конкретни препоръки за държавите членки и институциите на ЕС, за да се засили нашата устойчивост срещу рака. Уверен съм, че ще изпълним тази задача”, добавя той.

ЕС действително работи в областта на рака от десетилетия. Действията на съюза, които вече са допринесли за спасяването и удължаването на живота на много хора, включват

контрол на тютюнопушенето

и защита от опасни вещества

Въпреки това последният европейски план за действие срещу рака датира от началото на 90-те години на ХХ век. Оттогава насам инициативите за профилактика и контрол на рака включват Инициативата на Европейската комисия за рака на гърдата (ECIBC) и Европейската информационна система за рака (ECIS), като и двете се координират от Съвместния изследователски център. Здравната програма допринесе и за съвместни действия във връзка с Европейското партньорство за действия срещу рака (EPAAC), Всеобхватния контрол на рака (CANCON), Новаторското партньорство за действия срещу рака (iPAAC) и Европейския кодекс за борба с рака (ECAC).

Новият Европейски план за борба с рака ще разполага с финансиране в размер на 4 млрд. евро, включително 1,25 млрд. евро от програмата “ЕС в подкрепа на здравето” (EU4Health).

Освен това от новата рамкова програма за научни изследвания “Хоризонт Европа” могат да бъдат предоставени общо 2 млрд. евро в подкрепа на предложената мисия за борба с рака и други, свързани с рака, изследователски проекти, докато от “Еразъм+”, Европейският институт за иновации и технологии и действията по програмата “Мария Склодовска-Кюри” могат да бъдат предоставени общо 500 млн. евро за образование, обучение и научни изследвания в областта на рака. Програма “Цифрова Европа” ще бъде насочена към цифровите инвестиции, електронните данни и цифровите умения, като по нея ще бъде предоставена финансова помощ в размер до 250 млн. евро за свързани с рака проекти.

Освен това фондовете по политиката на сближаване, като Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд и Европейския социален фонд, могат да бъдат използвани от държавите членки и техните региони за подобряване на устойчивостта, достъпността и ефективността на здравните им системи. Допустимите действия включват промоция на здравето и профилактика на заболяванията, подобряване на достъпа до ранно откриване, скрининг, лечение, научноизследователски и развойни проекти и др.

Ранното откриване чрез скрининг може да помогне за спасяването на човешки живот. Между държавите членки обаче продължава да съществува неравенство по отношение на достъпа.

Броят на изложените на риск

лица в отделните държави

членки варира от 6 до 90%

за рака на гърдата

и от 25 до 80% за рака на шийката на матката. Според ангажимента на ЕС всеки трябва да има еднакво право на висококачествени грижи, диагностика и лечение, равен достъп до лекарства и еднаква надежда за оцеляване, независимо от това къде живее.

Според оценки в Европа има над 12 милиона преживели онкологично заболяване, включително около 300 000 души, които са преживели рак в детска възраст. Това се дължи на напредъка по отношение на ранното откриване, ефективните терапии и поддържащите грижи.

Въпреки че има повод за оптимизъм, трябва да се осигурят и подходящи последващи грижи, достъп до социална закрила и равен достъп до финансови услуги, включително застраховане.

Европейският план за борба с рака предвижда създаването на платформа на ЕС за подобряване на достъпа до лекарства за ракови заболявания, както и подкрепа за работещите в областта на раковите заболявания чрез програма за интердисциплинарно обучение.

Със своите политически цели, подкрепени от десет водещи инициативи и множество подкрепящи действия, планът за борба с рака ще помогне на държавите от ЕС да получат надмощие в борбата със заболяването (какви дейности се предвиждат – виж в таблицата горе).

Целите на ЕС започват с осигуряване на адекватна превенция и редуциране на предпоставките за развитие на заболяване:

l Създаване на поколение от непушачи, като делът на населението, използващо тютюн, бъде намален до по-малко от 5% до 2040 г.;

l Намаляване на вредната консумация на алкохол в съответствие с целите на ООН за устойчиво развитие (относително понижаване с поне 10% на вредната консумация на алкохол до 2025 г.) и намаляване на излагането на младите хора на въздействието на реклами на алкохол;

l Намаляване на замърсяването на околната среда чрез привеждане на стандартите на ЕС за качество на въздуха в съответствие с насоките на СЗО и понижаване на излагането на канцерогенни вещества и радиация;

l Повишаване на знанията и здравната грамотност с цел насърчаване на по-здравословен начин на живот.

Едно от конкретните действия в плана за борба с рака е да се вземат предвид поуките от кризата с COVID-19, за да се разработи план за действие при извънредни ситуации в отговор на подобни събития в бъдеще. Други действия в тази област са свързани с укрепване и включване на телемедицината и дистанционното наблюдение в системите за здравеопазване и грижи чрез финансиране от ЕС на научни изследвания, иновации и действия за внедряване.

Планът няма краен срок, но ще бъде редовно преразглеждан, като за първи път това ще стане към края на 2024 г. В рамките на този преглед ще се прецени дали предприетите действия са достатъчни за постигане на целите, или са необходими допълнителни мерки.